Retourvoorwaarden

1. Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door jou of een vooraf door de jou aangewezen en bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger. Van dit herroepingsrecht zijn uitgesloten producten die in overleg met jou en op jouw gedetailleerde wens zijn gemaakt. Hier bieden we je de mogelijkheid, conform

bovenstaande, tijdens de eerste 14 dagen in het ontwerpproces van dit recht gebruik te maken, dit moet je vooraf aangeven.

2. Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je kan het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking naar ons retourneren, conform onze instructies.

3. Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je dus verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ons. Dit doe je via het modelformulier. Nadat je hebt laten weten gebruik te willen maken van het herroepingsrecht moet je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je moet kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Als je na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan ons hebt teruggezonden is de koop een feit.

Bij levering van diensten ( o.a. geven van cursussen):

5. Bij levering van diensten door ons heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Bij het organiseren van cursussen door jou waarbij wij conform lid 5 worden betrokken maar waarop uiteindelijk te weinig cursisten inschrijven bedraagt deze termijn 7 dagen voor aanvang. Binnen deze termijn kunnen kosten door ons worden in rekening gebracht.

7. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet je je richten naar door ons vooraf verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

1. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor je rekening.

2. Indien je al een geheel of gedeeltelijke verkoopprijs hebt betaald zullen we dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door ons.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jou zelf ben je aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. Je bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer wij niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt. Dit moet gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting

1. Wij kunnen jou van het herroepingsrecht uitsluiten bij producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als wij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld. ( zie hiervoor ook 2 e deel lid 1)

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

a. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van jou;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben;

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:

– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is”